WORDPRESS PLAY AROUND

Sau khi cài đặt xong một bản WordPress thì các bạn cần cài thêm những plugins gì?

  1. Simple Lightbox

PLugin này cho phép hiển thị hình ảnh trong gallery một cách sinh động.

  1. All-In-One WP Migration

Cho phép sao chép một website WordPress để lưu và để cài đặt lên một server khác.

  1. More…